Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
1.1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden; andersluidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN, OFFERTES & INLEIDENDE GESPREKKEN

2.1. Alle aanbiedingen, offertes en inleidende gesprekken van Stutien zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant.

2.2. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

2.3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 3. LEVERING

4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Stutien niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

4.3. Eventuele klachten dienen schriftelijk en binnen acht dagen aan onze woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zal stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet meer aanvaard.

ARTIKEL 5. FACTUUR & BETALING
5.1. Onze facturen zijn steeds betaalbaar in onze woonplaats, netto, zonder korting, op 30 dagen na factuurdatum.

5.2 Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldag wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een intrest van 12 % per jaar tot volledige betaling.

5.3 In geval van niet-betaling van een factuur op de vervaldag, ten gevolge van nalatigheid en zonder ernstige redenen, wordt het bedrag na ingebrekestelling van rechtswege vermeerderd met 12 % met een minimum van 50 euro en een maximum van 1.500 euro, als conventioneel strafbeding en overeengekomen schadevergoeding voor administratiekosten aan het bedrijf veroorzaakt, zonder dat die betaling een beletsel vormt voor de eventuele toepassing van artikel 1244 B.W. ten gunste van de schuldenaar.

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEId

6.1. Stutien verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Stutien is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

6.2. Stutien kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Stutien zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Stutien of een aangestelde.

6.3. De aansprakelijkheid van Stutien met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Stutien. De totale aansprakelijkheid van Stutien, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Stutien werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stutien het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.5. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Stutien geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

6.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

6.7 Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van onze woonplaats, namelijk het Vredegerecht, de Rechtbank van Koophandel en de Rechtbank van Eerste Aanleg van ons arrondissement naargelang het geval. Van die rechtsbevoegdheidsclausule van de rechtbanken kan slechts door onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.

ARTIKEL 7. INTELLECTUEEL EIGENDOM
7.1. Alle teksten en inhoud van het product, die afgeleverd zijn door de klant, zijn intellectueel eigendom van de klant.

7.2. Alle onderdelen die door Stutien zijn gecreëerd, zijn eigendom van Stutien. Dit beslaat het ontwerp, de achterliggende code, systemen voor fotoweergave, animatiesystemen en afbeeldingen die door Stutien werden aangebracht.

7.3. Alle onderdelen die door derden werden ontwikkeld, die door Stutien in een project werden geïmplementeerd, blijven eigendom van de ontwikkelaar.